Stage Monitor มอนิเตอร์​เวที

stage monitor ตู้ลำโพงมอนิเตอร์​เวที
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 42

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า
 1. Pioneer XPRS 10 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 10 นิ้ว

   XPRS 10 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 10 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿42,900 ราคาปรกติ ฿56,000
  -23%
 2. Pioneer XPRS215S ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ พร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2X15 นิ้ว

  XPRS215S ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ พร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2X15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿59,900 ราคาปรกติ ฿80,000
  -25%
 3. Pioneer XPRS15 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  XPRS15 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿48,900 ราคาปรกติ ฿70,000
  -30%
 4. Pioneer XPRS12 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  XPRS12 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,400 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿45,900 ราคาปรกติ ฿60,000
  -23%
 5. BOSE Panaray 310M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 100 วัตต์

  Panaray 310M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 100 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿18,000 ราคาปรกติ ฿19,260
  -7%
 6. Bose Panaray 620M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 6 X 5.25 นิ้ว 200 วัตต์

   Panaray 620M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 6X5.25 นิ้ว 200 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿26,500 ราคาปรกติ ฿28,890
  -8%
 7. NPE CSP-108 LOUD SPEAKER ตู้ลำโพง 2 ทาง 8 นิ้ว 200 วัตต์

  CSP-108 LOUD SPEAKER  ตู้ลำโพง 2 ทาง 8 นิ้ว 200 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿6,200 ราคาปรกติ ฿7,440
  -17%
 8. NPE CSP-110 LOUD SPEAKER ตู้ลำโพง 2 ทาง 10 นิ้ว 300 วัตต์

  CSP-110 LOUD SPEAKER  ตู้ลำโพง 2 ทาง 10 นิ้ว 300 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿7,300 ราคาปรกติ ฿8,760
  -17%
 9. NPE CSP-115 LOUD SPEAKER ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 500 วัตต์

  CSP-115 LOUD SPEAKER  ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 500 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿9,600 ราคาปรกติ ฿11,520
  -17%
 10. NPE CSP-112 LOUD SPEAKER ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 500 วัตต์

  CSP-112 LOUD SPEAKER  ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 500 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿8,900 ราคาปรกติ ฿10,680
  -17%
 11. NPE CSP-112M LOUD SPEAKER ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 500 วัตต์

  CSP-112M LOUD SPEAKER  ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 500 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿11,000 ราคาปรกติ ฿13,200
  -17%
 12. QSC AP-4122m ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 325 วัตต์

  AP-4122m ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 325 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿46,690 ราคาปรกติ ฿53,000
  -12%
 13. Sherman SM-150 ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 500 วัตต์

   SM-150 ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 500 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿13,800 ราคาปรกติ ฿16,500
  -16%
 14. Sherman SM-153 ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 600 วัตต์

   SM-153 ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 600 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿11,900 ราคาปรกติ ฿14,200
  -16%
 15. Mackie DRM215-P ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 1,600 วัตต์

   DRM215-P ตู้ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว 1,600 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿24,900 ราคาปรกติ ฿30,000
  -17%
 16. Mackie DRM212-P ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 1,600 วัตต์

   DRM212-P ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 1,600 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿23,900 ราคาปรกติ ฿28,700
  -17%
 17. Mackie SRM 212 V-Class ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,000 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  SRM 212 V-Class ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,000 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿38,900 ราคาปรกติ ฿47,000
  -17%
 18. Mackie SRM 215 V-Class ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,000 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

   SRM 215 V-Class ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 2,000 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿45,900 ราคาปรกติ ฿55,000
  -17%
 19. Mackie DRM215 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  DRM215 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿41,900 ราคาปรกติ ฿50,000
  -16%
 20. Mackie DRM212 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

   DRM212 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿37,900 ราคาปรกติ ฿45,500
  -17%
 21. Mackie SRM650 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

   SRM650 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿35,900 ราคาปรกติ ฿43,000
  -17%
 22. Mackie SRM550 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  SRM550 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,600 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿29,900 ราคาปรกติ ฿36,000
  -17%
 23. Mackie SRM450v3 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,000 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  SRM450v3 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,000 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿25,900 ราคาปรกติ ฿31,100
  -17%
 24. Mackie SRM350v3 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,000 วัตต์ 2 ทาง 10 นิ้ว

  SRM350v3 ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,000 วัตต์ 2 ทาง 10 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿19,900 ราคาปรกติ ฿24,000
  -17%
 25. Mackie Thump15BST ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  Thump15BST ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿25,900 ราคาปรกติ ฿31,100
  -17%
 26. Mackie Thump12BST ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  Thump12BST ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿19,990 ราคาปรกติ ฿24,000
  -17%
 27. Mackie Thump 15 A ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  Thump 15 A ตู้ลำโพงพร้อมขยายเสียง 1,300 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿16,900 ราคาปรกติ ฿20,500
  -18%
 28. Turbosound TFM122M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 2,500 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  FLASHLINE MONITORS TFM122M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 2,500 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿65,000 ราคาปรกติ ฿68,000
  -4%
 29. Turbosound TFM152M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 15 นิ้ว 2 ทาง 1,400 วัตต์

  FLASHLINE MONITORS TFM152M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 15 นิ้ว 2 ทาง 1,400 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿52,000 ราคาปรกติ ฿55,000
  -5%
 30. Turbosound TFM122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12 นิ้ว 2 ทาง 1,400 วัตต์

  FLASHLINE MONITORS TFM122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12 นิ้ว 2 ทาง 1,400 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿46,000 ราคาปรกติ ฿48,500
  -5%
 31. Turbosound TMS122M ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 3,200 วัตต์

  MADRID TMS122M ตู้ลำโพง 2 ทาง 12 นิ้ว 3,200 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿27,000 ราคาปรกติ ฿28,500
  -5%
 32. Turbosound TVX122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 2 ทาง 12 นิ้ว 2,000 วัตต์

  VENUE TVX122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 2 ทาง 12 นิ้ว 2,000 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿19,800 ราคาปรกติ ฿23,500
  -16%
 33. Turbosound TFM152M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 2,500 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  FLASHLINE MONITORS TFM152M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 2,500 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿72,000 ราคาปรกติ ฿76,000
  -5%
 34. Turbosound TFX152M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 1,100 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  FLASHLINE MONITORS TFX152M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 1,100 วัตต์ 2 ทาง 15 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿31,900 ราคาปรกติ ฿35,000
  -9%
 35. Turbosound TFX122M-AN ตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 1,100 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  FLASHLINE MONITORS TFX122M-ANตู้ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมขยายเสียง 1,100 วัตต์ 2 ทาง 12 นิ้ว

  ราคาพิเศษ ฿23,000 ราคาปรกติ ฿24,500
  -6%
 36. Turbosound TPX122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12 นิ้ว 2 ทาง 1,000 วัตต์

  PERFORMER TPX122M ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12 นิ้ว 2 ทาง 1,000 วัตต์

  ราคาพิเศษ ฿8,900 ราคาปรกติ ฿11,500
  -23%
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 42

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
หน้า